Regulamin uczestnictwa w zajęciach tanecznych Szkoły Tańca Quiero Salsa

 1. Warunkiem uczestnictwa w zajęciach jest zapoznanie się z regulaminem Szkoły oraz akceptacja wszystkich punktów poniższego regulaminu przez uczestnika zajęć, a w przypadku osób niepełnoletnich przez jego rodzica lub opiekuna. Dokonanie zapisu na zajęcia jest równoznaczne z akceptacją regulaminu.
 2. Ze względu na bezpieczeństwo liczba osób na sali zostaje ograniczona, w związku z tym konieczna jest wcześniejsza rezerwacja miejsc.
 3. Uczestnictwo w zajęciach tanecznych możliwe jest po wcześniejszym zapisaniu się na wybrany rodzaj zajęć. Zapisu na kurs można dokonać poprzez formularz zgłoszeniowy z grafiku znajdujący się na naszej stronie w dziale Zajęcia.
 4. Opłaty za kurs należy dokonać najpóźniej na pięć dni przez rozpoczęciem kursu, w przeciwnym razie rezerwacja traci ważność.
 5. Wpłaty za zajęcia należy dokonać na konto bankowe:
  Odbiorca: Agencja Artystyczna Quierosalsa Małgorzata Trzebiatowska
  Numer konta: 67 1140 2004 0000 3102 3456 3829
  podając imię, nazwisko oraz nazwę kursu, którego wpłata dotyczy.
 6. Nieobecność na zajęciach osoby posiadającej karnet nie upoważnia jej do otrzymania zwrotu pieniędzy.
 7. W razie nieskorzystania z zajęć, uczestnik może skorzystać z innych zajęć na tym samym poziomie lub niższym, po uprzednim uzgodnieniu z organizatorem zajęć.
 8. Zajęcia uważa się za odbyte wraz z końcem kursu.
 9. Ze względu na okoliczności, prosimy by na zajęcia, na których uczymy tańca w parach, zapisywać się parami.
 10. Prosimy o nieprzychodzenie na zajęcia w przypadku złego samopoczucia, objawów chorobowych, przebywania na kwarantannie lub po kontakcie z osobami chorymi.
 11. Po przybyciu do obiektu należy zapoznać się z wytycznymi sanitarnymi obowiązującymi w obiekcie i stosowanie się do nich.
 12. Należy podpisać oświadczenie, które będzie dostępne w siedzibie szkoły.
 13. Prosimy w miarę możliwości o przychodzenie na zajęcia już w stroju treningowym.
 14. Na teren placówki mogą wejść jedynie uczestnicy zajęć.
 15. Nagrywanie zajęć jest zabronione. Nagranie prezentowanej sekwencji jest możliwe tylko za zgodą osoby prowadzącej zajęcia.
 16. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany w planie zajęć i rozwiązania grup o niewystarczającej ilości uczestników.
 17. W przypadku nieoczekiwanych, nie dających się przewidzieć okoliczności bądź działania siły wyższej uniemożliwiającej przeprowadzenie zajęć organizator zastrzega sobie prawo do ich odwołania i zorganizowania w innym terminie.
 18. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione na terenie szkoły.
 19. Każdy ma obowiązek zmiany obuwia przed wejściem na salę taneczną.
 20. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za kontuzje lub nieszczęśliwe wypadki uczestników zajęć.
 21. Osoby biorące udział w zajęciach oraz organizowanych przez szkołę wydarzeniach wyrażają zgodę na nieodpłatne rozpowszechnianie ich wizerunku zarejestrowanego podczas zajęć, imprez oraz wyjazdów organizowanych przez szkołę tańca Quiero Salsa dla celów marketingowych. Zgoda udzielona jest na czas nieokreślony i bez ograniczeń terytorialnych. Zgoda obejmuje również rozpowszechnianie wizerunku przez osoby trzecie w ramach nadawania oraz publicznego odtwarzania materiałów marketingowych, reportaży oraz informacji dotyczących imprezy.
 22. Wejście na zajęcia jest równoznaczne z akceptacją regulaminu.